InfoCaption
Boka demo

Därför bör arbetsgivare uppmärksamma kunskapsrelaterad stress

Alla människor har någon gång under sitt yrkesliv utsatts för påfrestningar. När kraven på arbetsplatsen ökar och känns övermäktiga ökar även behovet av återhämtning. Men med goda förutsättningar som tillräckligt med vila och tydliga instruktioner blir stresshanteringen överkomlig. Hur bör man som organisation arbeta för att förhindra uppkomsten av stressrelaterade besvär hos medarbetare som kommer av bristen på kunskap?

Oavsett om man är ny på jobbet eller “gammal i gamet” så är chansen stor att man någon gång utsatts för kunskapsrelaterade påfrestningar på arbetsplatsen. Det kan handla om att man inte vet vem man ska vända sig till och fråga om råd i en stressad situation. Eller tvärtom, att man alltid känner att man behöver ställa upp, för att man helt enkelt alltid har gjort det. Stressade situationer på arbetsplatsen är i många fall oundvikliga och utsätts man ständigt för dem finns risken att utveckla stressrelaterade besvär eller sjukdomar.

Orsaker till kunskapsrelaterad stress

Kunskapsrelaterad stress utgör ofta en stor del av den stress som arbetsgivare kan arbeta strategiskt med för att undvika på arbetsplatsen. Det handlar helt enkelt om den stress som medarbetare kan uppleva när de känner att de är i brist på kunskap eller sitter inne på för mycket kunskap. Bristen på kunskap ligger ofta i att informationen är svår att hitta eller att det inte finns tillräckligt med stöd för att klara de arbetsuppgifter man blir tilldelad sig.

Kunskapsrelaterad stress kan också bero på, som vi tog upp tidigare, att man som medarbetare känner att man är den enda som alla hela tiden vänder sig till. Situationer som dessa kan ta upp oerhört mycket tid av ordinarie arbetsuppgifter och leder i sin tur ofta till en stressad arbetssituation där personen känner krav på att den alltid behöver finnas till hands.

 

Proaktiva och hållbara arbetsmetoder

Som arbetsgivare är det därför oerhört viktigt att se över hur man som organisation kan arbeta för att skapa en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna. Man behöver arbeta proaktivt inom organisationen för att åtgärda de situationer som kan tänkas orsaka påfrestningar och skada. Det kan handla om:

  • Att minska arbetsmängden för dem som har mycket att göra.
  • Skapa variation för dem med ensidigt arbete.
  • Se till att det finns tillräckligt med stöd för att klara arbetsuppgifterna på egen hand.

En trivsam arbetsmiljö skapar goda förutsättningar till hållbara resultat, inte bara för medarbetarna men även för organisationen på lång sikt.

 

3 tips för bättre arbetsmiljö som motverkar stress

Gör information lättillgänglig
Många gånger är systemen vi arbetar i otillräckliga och ger oss inte det stöd vi behöver för stunden, mycket stress kan därför ligga i att inte få tag på informationen man behöver. Se över systemen ni arbetar i, vart finns informationen era medarbetare behöver? Är den lätt att få tag på? Med InfoCaption kan ni skapa söksidor och självhjälpsportaler som gör det enkelt för medarbetarna att hitta rätt.

Skapa ett öppet arbetsklimat
Feedbacksamtal kan vara en osäkerhet hos många då det finns en stor rädsla i att göra fel och misslyckas. Genom öppna dialoger där egna initiativ och åsikter stöttas säkrar man ett tryggare arbetsklimat. Ha exempelvis som regel att ni vid varje feedbacksamtal ger både konstruktiv kritik och positiv feedback. Ett öppet arbetsklimat där det är okej att misslyckas är också en trygg arbetsmiljö.

Sätt upp tydliga (och rimliga) mål
Genom att sätta upp tydliga och framförallt rimliga mål så kan man motverka rädslan som ligger i att inte räcka till. Ta hjälp av verktyg för att strukturera upp arbetssätt och rutiner för att medarbetarna ska få den hjälpen de känner att de behöver. Ha i åtanke att alla fungerar olika och behöver hjälp på olika sätt.

 

Vill du lära dig mer om kunskapsrelaterad stress?

New call-to-action

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Annika Björlin-Delmar InfoCaption

Annika Björlin-Delmar